Boom kappen

Luister met BrowseAloudLees voor
 • Wat is het?

  Als u een of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Het kappen van een boom kan noodzakelijk zijn als:

  1. De boom een gevaar vormt.
  2. De boom op extreme wijze zon of zicht belemmert.
  3. Het vanuit het oogpunt van onderhoud raadzaam is dat de boom wordt gekapt (bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven).
  4. De boom in de weg staat voor de uitvoering van werk aan de infrastructuur.

  Aanvullende voorwaarden

  De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals:

  1. Een herplantplicht. De gemeente kan ook een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.
  2. Een bezwaartermijn van zes weken. In de meeste gemeenten wordt de verlening van kapvergunningen openbaar bekend gemaakt, zodat belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De gemeente kan dan alsnog besluiten de vergunning niet toe te kennen.

  De procedure binnen de gemeente Veere

  Er wordt bekend gemaakt dat de aanvraag binnen is. Er kan twee weken een zienswijze ingediend worden.

  Het collegebesluit wordt niet meer gepubliceerd. Aanvragen waarop zienswijzen worden ingediend, worden nog wel gepubliceerd. U kunt de bekendmakingen bekijken via overheid.nl.

  Wanneer de houtopstand onder werking van de Boswet valt, moet de kapmelding tenminste 30 dagen voor de aanvang van het vellen van de boom worden ingediend bij LASER Dordrecht, adres: Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht.

  Weigeringsgronden

  Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren of onder voorschriften verlenen in het belang van onder meer:

  1. Natuur- en milieuwaarden.
  2. Cultuur-historische- en landschappelijke waarden.
  3. Waarden van stads- en dorpsschoon.
  4. Waarden voor recreatie en leefbaarheid.
  5. Realisatie van infrastructurele werken.

  Bij een aanvraag van een kapvergunning zal de gemeente de belangen bij handhaving van de te kappen houtopstand moeten afwegen tegen de belangen bij verwijdering. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als de boom bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

 • Wat moet ik doen?

  • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
  • Via Omgevingsloket online checkt u of u een vergunning nodig hebt.
  • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
  • Geef in uw aanvraag aan:
   • om wat voor soort boom het gaat;
   • waar de boom staat;
   • of het om een of meerdere bomen gaat;
   • hoe u het kappen aan wilt pakken;
   • waarom u de boom wilt kappen.
  • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.
 • Wat kost het?

  Voor een kapvergunning zijn geen leges verschuldigd.

 • Hoe lang duurt het?

  De eis van een kapvergunning kan voortvloeien uit de bomenverordening Veere 2010, de Boswet of het bestemmingsplan. In het laatste geval wordt niet gesproken van een kapvergunning maar van een aanlegvergunning of een vrijstelling van de gebruiksvoorschriften.

  Bomenverordening Veere 2010

  In de bomenverordening Veere 2010 is door de gemeenteraad van Veere vastgelegd dat het verboden is om zonder vergunning van burgemeester en wethouders bomen te rooien. Voor het kappen van een boom moet de eigenaar van het perceel waar de boom zich bevindt een vergunning aanvragen, als de stamdiameter van de desbetreffende boom groter is dan 30 centimeter, gemeten op een hoogte van 130 centimeter boven het maaiveld.

  Boswet

  De Boswet beoogt het Nederlandse bosareaal en de houtopstanden in stand te houden. In het kader van de Boswet is daarom met name het herplanten van bomen van belang. Door herplanting blijft het bosgebied in stand. De Boswet zondert bepaalde categorieën bomen uit van de gemeentelijke regelgeving, dit betreft o.a. wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, bomen van bosbouwondernemingen, fruitbomen en windschermen langs boomgaarden. Op deze bomen is de bomenverordening dus niet van toepassing.

  Bestemmingsplan

  In bestemmingsplannen kunnen regelingen worden getroffen ter bescherming van houtopstanden. De regeling in het bestemmingsplan moet aangeven waarom bescherming van een houtopstand vanuit planologisch of stedenbouwkundig oogpunt gewenst is. Bestemmingsplannen worden echter steeds globaler opgesteld. Het treffen van een regeling voor de handhaving van een specifieke houtopstand past niet in het globale bestemmingsplan. Bovendien bestrijkt de regeling in de bomenverordening het gehele grondgebied van de gemeente. Bij een bestemmingsplan is dit vrijwel nooit het geval.

  Uitzonderingen

  In de meeste gevallen zal voor het kappen van een houtopstand of boom een vergunning benodigd zijn op grond van de bomenverordening. Dit geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

  In de bomenverordening Veere 2010 worden de volgende uitzonderingen voor het kappen zonder vergunning genoemd:

  1. Wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot; de soorten populus alba en populus canescens zijn wel vergunningplichtig.
  2. Vruchtbomen en windschermen om boomgaarden.
  3. Fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen.
  4. Kweekgoed.
  5. Houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld.
  6. Houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en gelegen is buiten de bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt met een opppervlakte kleiner dan 10 are of bestaat uit een rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen.
  7. Houtopstanden die moeten worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving op last van burgemeester en wethouders.
  8. Het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud.
  9. het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten.
  10. Bomen met een diameter kleiner dan 30 cm op 130 cm boven het maaiveld gemeten.
 • Aanvullende informatie

  Als u een kapvergunning aanvraagt, dan kunnen derden bezwaar tegen de eventuele vergunningverlening indienen. Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom.

 • Wetgeving

 • Bevoegd gezag

  gemeente
 • Uitvoerder

  gemeente
 • Resultaat

  vergunning
 • Synoniemen

  bomen; bomen kappen; snoeivergunning; kapvergunning; velvergunning; zagen; neerhalen; vellen; kappen; snoeien; ruimen; hakken; omhakken; rooien; hakvergunning; omhakken; ontwortelen; omzagen; houtopstand; houtwal; beplanting; heester; hakhout; snoeihout; struiken; bosjes; kap vergunning; tak; wortel; bladval; overhangende; bomen rooien; bomen verwijderen; boom rooien; boom verwijderen; boom vellen; bomen vellen; boom neerhalen; bomen neerhalen; boom snoeien; bomen snoeien; boom zagen; boom omzagen; hout; boom omhakken; bomen omhakken; wabo; omgevingsvergunning kap; dode boom; zieke boom

 • Verwijzingen

 • Contactpersonen

  medewerkers Centrale Publieksbalie
  telefoonnummer (0118) 555 444
  e-mailadres cpb@veere.nl

 • Eigen kracht

 • Extra 2

 • Extra 3

 • Lokale regelgeving

  • Bomenverordening Veere 2010

Vacatures

Volg gemeente Veere

  

Contactgegevens

Gemeente Veere
Postbus 1000
4357 ZV Domburg
Telefoon (0118) 555 444
Fax (0118) 555 433
E-mail gemeente@veere.nl

 06 2358 4577

Bezoekadres:
Traverse 1
4357 ET Domburg

Apps